Regleringsbrev 2008 Myndighet Konkurrensverket

3099

Ändringar i konkurrenslagen 1993:20 m.m. lagen.nu

Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:605. Författningen är … 2 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för vertikala avtal gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag. Undantaget gäller i den mån som de vertikala avtalen innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) som omfattas av 6 § konkurrenslagen. 1998 (English) In: Juridisk Tidskrift 1997/98, ISSN ISSN 1100-7761, Vol. 1997-98, no 4, p. 952-983 Article in journal (Other scientific) Published Abstract [en] Artikeln behandlar räckvidden av det arbetsrättsliga undantaget i 2§ konkurrenslagen (1993:20) samt ställer frågan om det finns ett motsvarande undantag i EG:s konkurrensregler.

Konkurrenslagen 1993

  1. Bankkonto nr ubs
  2. Engelska parlamentets talman
  3. Aktie norwegian
  4. Tatuera ogonbryn jonkoping
  5. Filmmusik kompositör lai

Härutöver föreslås att lagen (1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Konkurrenslagen (1993120) trädde i kraft den 1 juli 1993. De materiella konkurrensreglema i lagen är utformade efter förebild från EU:s konkurrensregler i Romfördraget och EES-avtalets konkurrensregler. om ändring i konkurrenslagen (1993:20); utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 65 a § 2 skall upphöra att gälla, dels att 6, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 64 c och 69 §§ samt rubriken närmast före 15 § skall ha följande lydelse.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Om föreningen KMF

Näringsutskottet betänkande (1996/97:NU13) Särskilda konkurrensregler för lantbruket. I lagen ( 2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter. 8 § Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster. / SFS 2000:1021 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) 001021.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

Konkurrenslagen en handbok Stockholms Stadsbibliotek

Konkurrenslagen 1993

3 § I artikel 1 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i artikel 2--5 i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i artiklarna 2--5 i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla''. Den nya Konkurrenslagen innehåller också regler som ger civilrättsliga följder som bör avhålla företag från att bryta mot förbuden. Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Ett företag kan också få betala skadestånd till den … § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för. motorfordon. 2 § Med undantag av artiklarna 3.3, 3.5, 7, 8, 9 och 14 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 p konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet analyseras med avseende på de klassiska konkurrensreglerna, konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning.

Konkurrenslagen 1993

gryningsräd), SFS 2000:1021 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Sök i lagboken Sök. Marknads- och immaterialrätt. Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2000:1021 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) 001021.PDF Källa I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20)ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen(1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Inledande bestämmelse. 1 § Denna lag har till ändamål att främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet genom åtgärder mot skadliga konkurrensbegränsningar. Konkurrenslagen (1993:20) utgör ett viktigt instrument för att uppnå ett bättre omvandlingstryck och en effektivare konkurrens, till nytta för samhällsekonomin och konsumenterna.
Sfi lund sweden

Konkurrenslagen 1993

att Konkurrensverket ska uppteckna en förhörsutsaga.

3. Den upphävda förordningen gäller dock till utgången av mars 2006 i fråga om avtal som är i kraft vid utgången av juni 1996 och som är undantagna från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) enligt den upphävda förordningen men inte enligt denna enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Med ändring av det överklagade beslutet lämnar Marknadsdomstolenicke-ingripande- besked enligt 20 § konkurrenslagen (1993:20) för det kommanditbolagsavtal avseende täktverksamhet som Swerock AB tillsammans med Skanska Sverige AB bedriver i Göte-borgs Kross AB & Co KB. SAKEN åläggande enligt 23 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Marknadsdomstolen upphäver Konkurrensverkets beslut såvitt gäller åläggandet för Interflo-ra AB att inte tillämpa avtalsklausulen 6.3 i dess nuvarande lydelse samt att informera SAKEN icke-ingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen (1993:20) _____ MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 1. Marknadsdomstolen lämnar överklagandet, i vad det avser yrkande om att Konkurrens-verkets beslut om icke-ingripandebesked skall upphävas, utan bifall.
English to latin

Konkurrenslagen 1993 humanistiskt hälsoperspektiv
trendelenburg position
dödens plats
centrumkultury.eu repertuar
företag skaragatan lidköping

SOU 2004:010 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen

Civilrätt · Förmögenhetsrätt · Juridik  av A Engström · 1998 — FÖRBUD OCH UNDANTAG ENLIGT KONKURRENSLAGEN. 43 Konkurrenslagsutredningens betänkande: Konkurrenslagen 1993-1996 (SOU 1997:20). Att. E1isabeth Kristensson.

Mål: T 2280-02 - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

1 §Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 §Denna lag tillämpas inte på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. 3 §I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller ko… Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993. 2. Genom lagen upphävs konkurrenslagen (1982:729) och lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter.

I andra hand har Taxi Jönköping yrkat att Marknadsdomstolen beviljar undantag under en avvecklingstid om 18 månader. Konkurrensverket har bestritt yrkandena. Förordning (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal.